Algemene voorwaarden

 

1. Toepassingsgebied. Tuinmachines Erwin Van De Wiele  is een onderneming naar Belgisch recht met ondernemingsnummer 0878.361.130 en is gevestigd te 9190 Stekene, Kemelstraat 29A. Zij is actief in het herstel, onderhoud en de verkoop van tuinmachines. Onderhavige algemene voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst met de klant. De klant wordt geacht deze te kennen van zodra deze bij Erwin Van De Wiele een bestelling plaatst of aan Erwin Van De Wie aan opdracht verleent, en er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken. De toepasselijkheid van eventueel door de gebruiker gehanteerde algemene voorwaarden, onder welke benaming dan ook, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

 

2. Prijzen. Alle in de product-catalogus, per email of op de website vermelde aanbiedingen zijn facultatief en gelden zolang deze op voorraad zijn. Erwin Van De Wiele behoudt zich het recht voor prijswijzigingen door te voeren m.b.t. de aanbiedingen of andere leveringen of tussenkomsten. Alle prijzen zijn inclusief 21% BTW en onder voorbehoud van typ- of drukfouten. Alle prijzen zijn netto voor levering, en bevatten geen transportkosten, verpakkingskosten, taksen of andere rechten ten laste van de klant. Prijzen m.b.t. herstellingen zijn steeds onder voorbehoud van onvoorziene het zij nader vast te stellen kenmerken, eigenschappen of status van de te herstellen machine(s).

 

3. Betalingsvoorwaarden. Alle facturen zijn contant betaalbaar (dit op de factuurdatum) zonder korting, op de aangeduide bankrekening, behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst. De verzending van de factuur geldt als bevestiging van onderhavige algemene voorwaarden én als aanmaning tot betaling. Alle betwistingen over de gevorderde bedragen moeten schriftelijk geprotesteerd worden binnen een termijn van acht dagen vanaf de factuurdatum. Na die termijn wordt de schuldvordering als definitief beschouwd, en is het bedrag op onbetwistbare wijze verschuldigd. Alle vervallen en niet betaalde sommen brengen van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling moratoire intresten gelijk aan 1% per begonnen maand op en verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 12% van de hoofdsom met een minimum van 125,00- €. Annuleringen van een bestelling leveren een annuleringskost op van 20% van de overeengekomen prijs, behoudens strengere bepalingen voorzien in het W.E.R. in het voordeel van de consument.

 

4. Garantie. Erwin Van De Wiele hanteert als garantietermijn de wettelijke voorschriften van de geleverde producten, met dien verstande dat de garantie niet verder gaat dan de opgegeven garantie door de fabrikant van het geleverde product. Voor consumenten bedraagt de garantieperiode 24 maanden en voor professionelen 12 maanden. Erwin Van De Wiele geeft geen garantie op verbruiksproducten (accu’s, etc. .. ) tenzij uitdrukkelijk schriftelijk een garantie is toegezegd. De koper kan geen beroep doen op de garantiebepalingen:

 

  • Indien de koper de producten heeft verwaarloosd

  • Indien de koper wijzigingen aan de producten heeft aangebracht

  • Bij onoordeelkundig, oneigenlijk of onzorgvuldig gebruik, verkeerde aansluiting, verkeerde netspanning, blikseminslag, overmacht, beschadiging door inwerking van vocht of door andere van buiten komende onheilen

  • Indien het apparaat niet op de gebruikelijke wijze dan wel in de handleiding omgeschreven wijze is gebruikt

  • Indien het apparaat wordt gebruikt met verkeerde accessoires

 

5. Productcatalogus en leveringen. Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, enz. opgenomen op de website of in offertes, gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of reden van ontbinding zijn. De levering of inbezitneming wordt aanzien als een aanvaarding en vanaf dat ogenblik zijn alle risico’s ten laste van de klant. Leveringen worden -behoudens andersluidend schriftelijk akkoord- niet teruggenomen of verwisseld.

6. Eigendomsvoorbehoud en retentierecht. De eigendom van de geleverde producten door Erwin Van De Wiele wordt uitdrukkelijk voorbehouden totdat de volledige koop- of factuursom, inclusief eventueel verschuldigde kosten en intresten, is voldaan. Erwin Van De Wiele is steeds gerechtigd om een retentierecht uit te oefenen op goederen zolang alle facturen of vorderingen in hoofde van Erwin Van De Wiele niet volledig worden voldaan.

 

7. Aansprakelijkheid. Erwin Van De Wiele aanvaardt geen enkele verantwoording van schade aan andere apparatuur van koper of van derden welke zouden zijn veroorzaakt door een defect aan het geleverde product. Alle verbintenissen van Erwin Van De Wiele zijn slechts middelenverbintenissen. Erwin Van De Wiele is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade aan producten of personen die is ontstaan door verkeerde behandeling, ondeskundigheid, verkeerde montage, verkeerd gebruik of gebruik buiten de specificaties.

 

8. Overmacht. Overmacht bestaat wanneer Erwin Van De Wiele, geheel of gedeeltelijk, verhinderd werd in haar verplichtingen jegens de andere partij door omstandigheden buiten haar controle. Erwin Van De Wiele is desgevallend niet verplicht om haar verplichtingen te voldoen, en mag deze schorsen gedurende de periode van overmacht.

 

9. Rechtbank. Voor rechtszaken is het Belgisch recht van toepassing. Bij onoplosbare geschillen tussen koper en Erwin Van De Wiele zal de uitspraak van de rechter bindend zijn. Als plaats van handeling voor klachten en als bevoegde rechtbank is uitdrukkelijk de rechtbank van Arrondissement Dendermonde overeengekomen.